Mårslet frimærke- og møntklub

forside

mødeprogram

mødepræmie

auktioner

mønter

udgivelser

medlemsbladet

klubmesterskab

samleområder

debatforum

om os


link

dsfm

postkort

billeder

Mårslet Frimærke- og Møntklub afholder møde hver tirsdag i sæsonen.
I folkehuset Mårslet  Langballevej 3A  8320 Mårslet.


email. maarfrim@gmail.com
Vi er nu 40 medlemmer.


Der er på generalforsamlingen den 5. oktober 2021  valgt nye bestyrelsesmedlemmer.


Formand

Frank Christiansen

Mobil

4220 0150

Næstformand  

Henning Frommelt

Mobil

2383 9486

Kasserer

Torben Leth

Telefon

8629 2503

Mobil

3043 2503

Bestyrelsesmedlem

John Grønbæk Jakobsen

Telefon

2871 2479

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Andersen

Telefon

8629 3799

Mobil

2290 6164

Billede

er

vej

Billede

er

vej

BESTYRELSEN

HER HAR VI LOKALER


Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til frimærker og mønter i Mårslet og omegn

samt at bistå medlemmerne i alle filatelistiske og numismatiske forhold.

Møderne starter kl. 19.30, men dørene åbnes allerede kl. 18.30.

Det koster kun 100,- kr. om året at være med i Mårslet Frimærke- og Møntklub
Indmeldelse efter den 1. Juli koster kun 50,- kr. for resten af året.

Alle er velkommen til at møde frem. Det er tilladt at være med på 2 mødeaftener, inden man beslutter sig for medlemskab.

På mødeaftenerne er der hen over sæsonen flere forskellige aktiviteter, der alle har relation til frimærker eller mønter.
Der afholdes næsten hver mødeaften en miniauktion, hvor medlemmerne frit kan lægge effekter frem til salg.
Der er forskellige konkurrencer, lotterier, foredrag over relevante emner.
Men først og fremmest lægges der vægt på den uformelle snak omkring vores hobby.

Skriv til os, for mere indformation, eller du syntes noget skal laves om, eller andre ting som falder dig ind, gode idéer modtages gerne, vi svarer så hurtig det er muligt på.  
maarfrim@gmail.com


KLUBBEN’S  FORMÅL

AVISUDKLIP

11. December 1973

15. Januar 1974

   Link til:      avisudklip      klubbens formål      klubben’s vedtægter      referater

Her er et link til alle Avisudklip, som pdf


Mårslet Frimærke- og Møntklub   Stiftet den 20. maj 1974

1.

Foreningen, Mårslet Frimærke- og Møntklub, er stiftet den 20 maj 1974 og har hjemsted i 8320 Mårslet. Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til frimærker og mønter i Mårslet og omegn, samt at bistå medlemmerne i alle filatelistiske og numismatiske forhold.

2.

Medlemsmøde afholdes mindst 2 gange hver måned i månederne september - april.

3.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.
Den skal være skriftlig indvarslet til hvert medlem mindst 10 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelse i medlemsbladet med denne frist anses for rettidig indvarsling.

4.

Forslag, der ønskes drøftet og besluttet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand i hænde
senest 5 dage forud for afholdelsen. Forslag skal fremsendes skriftligt.

5.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftlig forlanger dette. Der gælder samme varsler som til den ordinære generalforsamling.

6.

Såfremt et medlem kræver skriftlig afstemning om et forslag, skal dette ønske imødekommes.

7.

Generalforsamlingen er i alle forhold foreningens højeste myndighed, og alle afgørelser træffes ved simpelt
stemmeflertal.
Vedtægtsændringer skal dog vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer for at kunne opnå gyldighed.

8.

Foreningen kan kun opløses af en generalforsamling. Hvis det vedtages, skal der umiddelbart efter afholdes
skriftlig afstemning blandt alle foreningens medlemmer. For at opløsning kan ske, skal der være mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for opløsningen.
Afstemningen skal være afsluttet senest 3 uger efter beslutningen, og der skal på en generalforsamling senest 4 uger efter tages beslutning om anvendelse af klubbens midler; beholdningen og ejendele.

9.

Regnskabsåret løber fra den 1. september til den 31. august året efter.

10.

Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingentet for det kommende kalenderår.
Kontingentet gælder fra den l. januar til den 31. december. Kontingentet skal være betalt senest med udgangen af februar måned i kalenderåret.

11.

Foreningen udgiver et medlemsblad, der skal udkomme mindst 2 gange årligt og bl.a. indeholde mødeplan og
bestyrelsens navne og adresser.

12.

Bestyrelsen består af en formand, næstformand, en kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Alle valg sker på den årlige generalforsamling. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges for en 2 års periode på en generalforsamling i ulige år. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Herudover vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand.

13.

Der vælges på hver ordinær generalforsamling en revisor og revisorsuppleant.

14.

Bestyrelsen kan træffe afgørelse om eksklusion.
Et ekskluderet medlem kan indanke sagen for en generalforsamling.

15.

Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en lovlig indvarslet generalforsamling.
Eventuelle vedtægtsændringer skal være opført som et selvstændigt punkt på dagsordenen.
Se i øvrigt punkt 7.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 2 . december 2004

KLUBBEN’S  VEDTÆGTER

REFERATER


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

20042001

2000


1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973Mårslet Frimærke- og Møntklub afholder møde i Folkehuset  Mårslet   Langballevej  3A  8320 Mårslet

Stiftet den 20. maj 1974

maarfrim@gmail.com

Webmaster: P. M.

HER FINDER DU

Til toppen

Bestyrelsen

Om os

Senest  redigeret d.:

14 juni 2022

Hop her ind hvis du har brug for et stører kort

Printervenlig udgave